วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ใบงานที่ 14

จุดเด่นจุดด้อยในการใช้งาน Blogspot.com
จุดเด่น
สามารถตกแต่งด้วยภาพและเสียงเพลง และใส่ลูกเส่นต่างๆ ได้มาก ทำให้รูปแบบออกมาสวยงาม

จุดที่ยังต้องปรับปรุง
คือ การคัดลอก ข้อความจาก แฟ้มอื่นๆ ยังเป็นปัญหา และบางครั้งการพิมพ์ตัวอักษรก็จะมีปัญหาบ้าง


เปรียบเทียบการใช้งาน Blogspot.Com กับ Blog gotoknow

Blogspot.Com
1. ถ้าคัดลอกตัวอักษรมาจากไฟล์อื่นๆ จะมีปัญหา
2. การพิมพ์ตัวอักษรไทยบางตัวก็ม๊ปัญหา
3. สามารถใส่ภาพเสียง และ โค๊ด ต่างๆ ได้มากมาย
4. สามารถตกแต่งได้อย่างสวยงามได้
4. เมื่อจัดเก็บแล้วก็ต้องทำการเผยแพร่

Web gotoknow
1. สามารถคัดลอกข้อความจากไฟล์อ่นๆ ไม่ค่อยจะมีปัญหา
2. ตัวอักษรที่พิมพ์ก็ไม่ค่อยจะมีปัญหา
3. ไม่สามารถตกแต่งอย่างหลากหลายรูปแบบเหมือน Blogspot.com
4. เมื่อจัดเก็บแล้วไม่ต้องทำการเผยแพร่ ก็จะขึ้นบนอินเตอร์เน็ตเอง
5. ใช้ในวงการศึกษาค้นคว้าในวงกว้างกว่า Blogspot.com

วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

กิจกรรมสำคัญๆ เพื่อประโยชน์ต่อองค์กร


ใบงานที่ 13
รายงานการทำกิจกรรมที่สำคัญๆ ที่มีประโยชน์ต่อองค์กร

ในระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2553 ดิฉัน น.ส.วิมล นาวารัตน์ ได้เตรียมการต้อนรับ ผู้ตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ซึงมาตรวจราชการที่ โรงเรียนบ้านควนทอง (ประชาอุทิศ) เช่นประสานงานกับชุมชนหาเต็นท์ เก้าอี้ ประชุมครู คณะกรรมการสถานศึกษา เตรียมวัสดุอุปกรณ์ อาหารว่างและเครื่องดื่ม และเตรียมเอกสารข้อมูล เป็นเอกสารเป็นเล่มและนำเสนอในรูปของเพาเวอร์พอยต์ และไปต้อนรับการมาของผู้ตรวจราชการ ณ ที่พักของสุชาดาวิลล่า และในวันที่ 20 มกราคม 2553 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการได้มาทำการตรวจราชการที่โรงเรียนบ้านควนทอง(ประชาอุทิศ) ซึ่ดิฉันก็ได้ดำเนินการให้การต้อนรับและกล่าวรายงานช้อมูลและพาผู้ตรวจราชการเยี่ยมชมโรงเรียน และในตอนบ่ายของวันที่ 20 มกราคม 2553 ได้ไปเข้าประชุมเกี่ยวกับการเตรียมการสอบ O-Net ของนักเรียนชั้น ป.6 ที่โรงเรียนบ้านบางโหนด อ.ขนอม จ.นครศรีฯ
ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2553 ดิฉันได้ไปร่วมรับฟังการบรรยายทางวิชาการ ของ ดร.องอาจ และร่วมรับฟังการเสนองานวิจัยของนักศึกษาราชภัฏนครศรีธรรมราช ทั้งวัน

จากการที่ดิฉันได้ทำกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรม ดังกล่าวทั้งหมด ดิฉันได้รับประสบการณ์หลายๆ ประการดังนี้
1. รู้ระเบียบรู้วิธีการในการต้อนรับบุคคลสำคัญ ว่าควรจะปฏิบัติอย่างไรบ้าง ควรจัดเตรียมเอกสารอย่างไรบ้าง และการกล่าวรายงานควรเป็นอย่างไร ในรูปแบบใดถึงจะมีความเหมาะสม
2. ได้เกิดแนวคิดในการดำเนินการรวบรวมข้อมูลมาเพื่อดำเนินการวิจัยพัฒนาปรับปรุงสถานศึกษาในด้านต่างๆ และได้ทราบถึงประเด็นข้อปลีกย่อยๆ ต่างๆ ที่เป็นรายเอียดในการเขียนรายงานการวิจัย

วิมล นาวารัตน์

วันพุธที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ใบงานที่ ๑๒

การใช้ SPSS ขั้นพื้นฐาน

โปรแกรม SPSS เป็นโปรแกรมที่ใช้ประโยชน์ในการคำนวณหาค่าทางสถิติที่ใช้ในการวิจัย ซึ่งมีการหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การหาค่าความถี่ และค่าอื่น ๆ อีกหลายค่า
ข้อมูลที่ใช้ในการเก็บมาหาค่าทางถิติต่างๆ อย่างน้อยต้องมีข้อมูล จำนวน 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 จะเป็นส่วนของข้อมูลที่ต้องการทราบที่จะต้องมาทำการวิจัย
ส่วนคอลัมน์ต่างๆ ที่มีในโปรแกรม SPSS ดังนี้ Name Type Width Decimals Lable Values Missing Colums
ชื่อข้อมูลแต่ละชุด จะอยู่ภายใต้คอลัมน์ Name จะต้องพิมพ์หัวข้อว่า ID ส่วน คอลัมน์ Type จะเป็นชนิดของข้อมูล เช่น เพศหญิง เพศชาย ส่วน คอลัมน์ Width จะเป็นความกว้างหรือจำนวนทศนิยมที่ต้องการ ส่วนช่อง Values ให้ใส่รายละเอียดของข้อมูล
การคำนวณ จะคำนวณจากข้อมูลเป็นชุดๆ เช่น ข้อมูล ชุด A1 - A5 มีจำนวน 5 จำนวน เป็นต้น

วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ใบงานที่ ๑๑ แสดงความคิดเห็นต่อ อ.ผู้สอน

จากการที่ได้เรียนรู้กับ อ.อภิชาติ วัชรพันธุ์ พอที่จะสรุปได้ดังนี้

1. อ.ให้ความรู้และเกร็ดความรู้ดี แต่ อ.สอนเร็วไปหน่อย
2. อ.ให้เทคนิควิธีการต่างๆ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้
3. อ.สอนการนำไปใช้ในขั้นสูง ซึ่งบางคนยังไม่มีพื้นความรู้เดิม ก็จะตามไม่คอยทัน
4. สิ่งที่ อ.สอน สามารถนำไปสร้าง สื่อ นวัตกรรม ใช้กับการจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี
5. สิ่งที่ อ.สอน สามารถนำไปสร้าง สื่อ นวัตกรรม ที่สามารถนำเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งได้เป็นอย่างดี
6. อ.ตั้งใจสอนเป็นอย่างดี
7. อ.ให้การบ้านและลงใน Blog ซึ่งบางครั้งไม่สะดวกเพราะว่าต้องไปใช้บริการอินเตอร์เน็ตที่โรงเรียน และที่โรงเรียนมีงานอื่นๆที่ต้องทำอีกมากมาย ก็เลยทำให้งานออกมาไม่ค่อยจะสวยงามเท่าที่ควร เพราะมีเวลาทำน้อย บางครั้งเน็ตเข้าไม่ได้
8. อ.ใจดี ต่อนักศึกษา หวังดีต่อนักศึกษา อยากให้นักศึกษา ทำสื่อนวัตกรรมให้เก่ง
9. อ.มีความยืดหยุ่นต่อการส่งงาน ทำให้ไม่เครียดเท่าไหร่ เมื่อส่งงานไม่ทันตามกำหนด

วันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ใบงานที่ สิบ ประวัติเจ้าของบล็อก


ชื่อ น.ส. วิมล นาวารัตน์
สถานที่ เกิด อำเภอเมือง จ้งหวัดนครศรีธรรมราช

ระดับการศึกษา
ระดับประถมศึกษาตอนต้น ที่ โรงเรียนวัดเขาขุนพนม อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช
ระดับประถมศึกษาตอนปลายที่ โรงเรียนวัดอินทคีรี อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
ระดับชั้น ปวช. วิชาเอกบัญชี ที่โรงเรียนเทคนิคไทยบัณฑิต อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
ระดับชั้น ปวส. วิชาเอกบัญชี ที่โรงเรียนนครพาณิชยการ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
ระดับปริญาตรี ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วิชาเอกสาขาการจัดการทั่วไป
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ที่ ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
ปัจจุบันกำลังศึกษา ป.บัณฑิตบริหารการศึกษา ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

การทำงาน
สถานที่ทำงานครั้งแรก โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2529 ในตำแหน่งคร 2
สถานที่ทำงานและตำแหน่งก่อนที่มาดำรงตำแหน่งปัจจุบัน คือ ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
สถานที่และตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนทอง (ประชาอุทิศ) ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีฯ

ใบงานที่ ๖ ประโยชน์ของ Google

www.google.co.th ใช้ประโยชน์ ดังนี้
1. Google ช่วยแปลเว็บไซต์ที่เราค้นหาได้ที่เป็นภาษาอื่น มิใช่ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ เช่น ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส สเปน ฯลฯ ให้เป็นเว็บภาษาอังกฤษได้ ด้วยการคลิกที่ Language Tools (เครื่องมือเกี่ยวกับภาษา) ที่หน้าแรกของ Google เพื่อเปิดการทำงานของตัวแปลภาษา หรือให้แปลเนื้อหาในหน้าเว็บไซต์ทั้งหน้าได้ โดยใส่ชื่อ URL ที่ต้องการให้ Google แปลลงในกรอบ Translate the Website
2. ค้นหาโดยระบุคำสั่งพิเศษ โดยใช้การค้นหาแบบ Advanced Search (ค้นหาแบบละเอียด) เพื่อบอก ให้ Google จำกัดขอบเขตการค้นหาให้เหลือเฉพาะหน้าเว็บไซต์ที่ผ่านการตรวจสอบจาก Google ในช่วง 3 เดือน, 6 เดือน หรือ 12 เดือน ที่ผ่านมาเท่านั้น
3.สามารถค้นหาไฟล์ข้อมูลที่อยู่ในรูป doc, pdf, ps ฯลฯ ได้ด้วยการกำหนดรูปแบบเอกสารของผลการค้นหาแบบเฉพาะเจาะจง
4.ค้นด้วยคำที่มีความหมายเหมือนกัน โดยให้ใส่เครื่องหมาย Tilde (~) หน้าคำที่ต้องการค้นหา โดยไม่ต้องเว้นวรรค Google จะค้นหาคำ Synonym ของคำที่เราต้องการค้นหาให้ด้วย
5.ค้นหาเฉพาะกลุ่ม โดยใช้ Special Google Searches เพื่อช่วยประหยัดเวลาในการค้นหา
6.ใช้ Google ช่วยในการคำนวณ
7.ชอปปิ้งด้วย Google : Froogle
8.ตรวจสอบราคาหุ้นของบริษัทที่อยู่ในตลาดหุ้นของอเมริกา
9.สามารถหาแผนที่ของสหรัฐอเมริกาได้โดยพิมพ์ ที่อยู่ ชื่อถนน พร้อมด้วยชื่อรัฐ
อ้างอิง http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=3872ac8a53e03acf

2. การค้นหาข้อมูลขั้นสูงมีวิธีการอย่างไร
1.Google จะใช้ and (และ) อยู่ในประโยคเสมอ เช่น ค้นหา harvest moon back to nature Google จะค้นหาแบบ harvest AND moon AND back... (พูดง่ายๆคือค้นหาแบบแยกคำ)

2. การใช้ OR (หรือ) คือการให้ Google หาข้อมูลมากขึ้นจาก คำA และ คำB (พูดง่ายๆ คือนำผลที่ได้ มารวมกันรวมกัน) วิธีใช้ พิมพ์ OR ด้วยตัวใหญ่ระหว่างคำที่ต้องการ เช่น vacation london OR paris คือหาทั้งใน London และ Paris

3. Google จะละคำทั่วๆไป (เช่น the, to, of) และตัวอักษรเดี่ยว เพราะจะทำให้ค้นหาช้าลง แต่ถ้าคำพวกนั้นสามารถช่วยให้หาข้อมูลง่ายขึ้น ก็ต้องใช้เครื่องหมาย + ช่วยโดยนำไปอยู่หน้าคำนั้น (ต้องเว้นวรรคก่อนด้วย) เช่น back +to nature หรือ final fantasy +x

4. Google สามารถกันขอบเขตการค้นหาให้เล็กลงด้วยการใช้ Advanced Search หรือ การค้นหา แบบพิเศษ ใน Google ภาษาไทย

5. Google สามารถตัดคำพ้องรูปได้โดยใช้เครื่องหมาย - ช่วยโดยการนำไปอยู่คำที่จะตัด เช่น คำว่า bass มี 2 ความหมายคือ เกี่ยวกับปลา และดนตรีเราจะตัดที่มีความหมายเกี่ยวกับดนตรีออกโดยพิมพ์ bass -music หมายความว่า bass ที่ไม่มีคำว่า music นอกจากนี้มันยังสามารถตัดอย่างอื่นได้อีก เช่น "front mission 3" -filetype:pdf หมายความว่า เรื่องเกี่ยวกับ front mission 3 แต่ไม่แสดงไฟล์ PDF

6. การค้นหาแบบทั้งวลี (คือการค้นหาทั้งกลุ่มคำ) ให้ใช้เครื่องหมาย " " เช่น "Breath of fire IV"

7. Google สามารถแปลเว็บภาษา Italian, French, Spanish, German, และ Portuguese เป็น ภาษาอังกฤษได้ (โดยคลิ้กที่คำว่า "Translate this page" ด้านข้างชื่อเว็บ)

8. Google สามารถหาไฟล์ในรูปแบบอื่นๆที่ไม่ใช่ HTML ได้ ประเภทไฟล์ที่รองรับคือ

Adobe Portable Document Format (นามสกุลของไฟล์ pdf)
Adobe PostScript (นามสกุลของไฟล์ ps)
Lotus 1-2-3 (นามสกุลของไฟล์ wk1, wk2, wk3, wk4, wk5, wki, wks, wku)
Lotus WordPro (นามสกุลของไฟล์ lwp)
MacWrite (นามสกุลของไฟล์ mw)
Microsoft Excel (นามสกุลของไฟล์ xls)
Microsoft PowerPoint (นามสกุลของไฟล์ ppt)
Microsoft Word (นามสกุลของไฟล์ doc)
Microsoft Works (นามสกุลของไฟล์ wks, wps, wdb)
Microsoft Write (นามสกุลของไฟล์ wri)
Rich Text Format (นามสกุลของไฟล์ rtf)
Text (นามสกุลของไฟล์ ans หรือ txt)

วิธีใช้ filetype:นามสกุลของไฟล์ เช่น "Chrono Cross" filetype:pdf หมายความว่าเอกสารของ Chrono Cross ที่เป็น PDF และมันยังมีความสามารถดูไฟล์เหล่านั้นในรูปแบบของ HTML ได้ (โดยคลิ้ก View as HTML หรือ รูปแบบ HTML ใน Google ไทย)

9. Google สามารถเก็บ Cached ของเว็บที่จะเข้าชมไว้ได้ (โดยคลิ้กที่ Cached หรือ ถูกเก็บไว้ ใน Google ภาษาไทย) ประโยชน์ของมันคือช่วยให้เราสามารถเข้าเว็บบางเว็บที่อาจโดนลบไปแล้ว โดยข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลก่อนถูกลบ (ใหม่สุดที่มันจะมีได้)

10.Google สามารถค้นหาหน้าที่คล้ายกัน (โดยคลิ้ก Similar pages หรือ หน้าที่คล้ายกัน ใน Google ภาษาไทย) โดยจะค้นหาข้อมูลที่คล้ายๆ กันให้เรา เช่น ถ้าเรากำลังหาข้อมูลการวิจัย ความสามารถนี้จะช่วยให้หาข้อมูลได้มากมายในเวลาที่รวดเร็วโดยไม่ต้องเป็นห่วงเรื่อง keyword

11.Google สามารถค้นหา link ทั้งหมดที่เชื่อมไปยังเว็บนั้นได้ วิธีใช้ link:ชื่อ URL เช่น link:www.google.com แต่คุณไม่สามารถใช้ความสามารถนี้ร่วมกับการหาแบบอื่นๆ ได้

12.Google สามารถค้นหาเว็บที่จำเพาะเจาะจงได้ โดยพิมพ์ คำที่คุณต้องการเจาะจง site:ชื่อ URL เช่น ถ้าคุณต้องการหาเว็บเกี่ยวกับการเข้า (admission) มหาวิทยาลัย Stanford ให้พิมพ์ admission site:www.stanford.edu

13.ถ้าคุณมีเวลาน้อย (และคิดว่าโชคดี) Google มีบริการการค้นหาด่วน (ชื่อบริการ I'm Feeling Lucky) โดยที่ Google จะนำเว็บที่อยู่ลำดับแรกของการค้นหา ส่งให้คุณเลย (link ไปเว็บนั้นให้เสร็จ) เช่น คุณต้องการค้นหาเว็บมหาวิทยาลัย Stanford อย่างด่วนให้พิมพ์ Stanford แล้วกด I'm Feeling Lucky หรือ ใช่เลย! เจอแน่ๆ ใน Google ไทย

14.Google สามารถหาแผนที่ของสหรัฐอเมริกาได้โดยพิมพ์ ที่อยู่ ชื่อถนน พร้อมด้วยชื่อรัฐ เช่น 165 University Ave Palo Alto CA Google จะจัดการส่งแผนที่คุณภาพสูงมาให้คุณ

15.Google สามารถหาเบอร์โทร (เฉพาะอเมริกา) หรือพิมพ์เบอร์โทรแล้วหาบริษัทได้โดยพิมพ์
first name (or first initial), last name, city (state is optional)
first name (or first initial), last name, state
first name (or first initial), last name, area code
first name (or first initial), last name, zip code
phone number, including area code
last name, city, state
last name, zip code
แล้วแต่ว่าคุณจะใช้แบบไหน

16.Google สามารถค้นหา Catalog สินค้าได้ (เข้าไปที่ http://catalogs.google.com )

17.Google สามารถเก็บข้อมูลลักษณะการใช้ที่คุณต้องการได้โดยเข้าไปที่ Preferences หรือ ตัวเลือก ใน Google ไทย
อ้างอิง http://www.thaiseoboard.com/index.php?topic=91026.0

3. web ที่ใช้ค้นหาข้อมูลนอกจาก google
ตัวอย่างเว็บไซต์เครื่องค้นหาได้แก่ http://www.yahoo.com, http://www.infoseek.com, http://altavista.com, http://thaiseek.com
อ้างอิง http://www.sa.ac.th/elearning/index33.htm

4. การกำหนดหมวดหมู่ในการค้นหา โดยใช้ google
ค้นหารูปได้แสนง่าย
ความสามารถที่ผู้ใช้ส่วนใหญ่ชอบกันนักหนา และสร้างชื่อให้กับ Google ก็คือการค้นหารูปภาพด้วย Google Search ครับ วิธีการใช้ก็คือ
1. คลิกเมนูลิ้งค รูปภาพ จากนั้นก็พิมพ์ชื่อภาพที่ต้องการค้นหา และคลิกปุ่มค้นหารูปภาพ
- Google ค้นหาไฟล์ได้
Google สามารถค้นหาไฟล์เอกสารที่สำคัญๆ ได้ดังนี้
Adobe Portable Document Format ( ไฟล์นามสกุล . pdf)
Adobe PostScript ( ไฟล์นามสกุล . ps)
Lotus 1-2-3 ( ไฟล์นามสกุล . wk1, .wk2, .wk3, .wk4, .wk5, .wki, .wks และ . wku)
Lotus WordPro ( ไฟล์นามสกุล . lwp)
MacWrite ( ไฟล์นามสกุล . mw)
Microsoft Excel ( ไฟล์นามสกุล . xls)
Microsoft PowerPoint ( ไฟล์นามสกุล . ppt)
Microsoft Word ( ไฟล์นามสกุล . doc)
Microsoft Works ( ไฟล์นามสกุล . wks, .wps, .wdb)
Microsoft Write ( ไฟล์นามสกุล . wri)
Rich Text Format ( ไฟล์นามสกุล . rtf)
Shockwave Flash ( ไฟล์นามสกุล . swf)
Text ( ไฟล์นามสกุล . ans, .txt)
- เว็บไซต์ที่ถูกลบไปแล้ว Google ก็ยังค้นหาได้อยู่
เพราะก่อนหน้านี้เว็บไซต์ที่ถูกลบเหล่านั้นได้ถูกบรรจุหรือจัดเก็บไว้ในเครื่องที่เรียกว่า Cache ของ Google ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับ เช่น บางลิงค์ที่ผู้ใช้งานคลิกเข้าชมไม่ได้อันเนื่องมาจากถูกลบออกไปแล้ว ผู้งานก็เพียงแต่คลิกที่เมนู หน้าที่ถูกเก็บไว้ ครับ
- ค้นหาหน้าเว็บที่มีข้อมูลคล้ายกันได้
ในบางครั้งเมื่อ Cache จะไม่สามารถช่วยผู้ใช้ค้นหาเว็บไซต์นั้นได้ แต่ผู้ใช้งานสามารถค้นหาเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาคล้ายกัน โดคลิกไปยังเมนู หน้าที่คล้ายกัน ครับ
- Google สามารถค้นหาเว็บทั้งหมดที่เชื่อมมายังเว็บนั้นได้
โดยพิมพ์ link: ชื่อ URL ของเว็บ ในช่อง Search ของ Google เช่น link:www.plawan.com เป็นการค้นหาลิงค์ที่เชื่อมมายังเว็บของปลาวาฬดอตคอมเป็นต้น
- Google สามารถหาคำเฉพาะเจาะจงในเว็บไซต์นั้นๆ ได้
โดยพิมพ์ คำที่ค้นหา site: ชื่อ URL ของเว็บ ในช่อง Search ของ Google เช่น Google Earth site:www.kapook.com ซึ่งเป็นการหาหน้าเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับ Google Earth ในเว็บไซต์ของ Kapook นั่งเองครับ
- ค้นหาแบบวัดดวงกันบ้าง
จะวัดดวงค้นหาเว็บไซต์ด้วย Google กันสักครั้งคงไม่เป็นไร เพราะถ้าดวงดีผู้ใช้ก็จะได้ไม่เสียเวลามานั่นเลือกให้เมื่อตุ้มครับ โดยพิมพ์ Keyword สำหรับค้นหาเว็บไซต์ที่ต้องการจากนั้นคลิกที่ปุ่ม ดีใจจัง ค้นหาแล้วเจอเลย
- ค้นหาบทสรุปของหนังสือก่อนตัดสินใจซื้อ
ก่อนการตัดสินใจที่จะซื้อหนังสือสักเล่ม ผู้ใช้น่าจะทราบก่อนว่าเนื้อหามีอะไรบ้าง หรือมีโอกาสได้ดูสารบัญของหนั้งสือเล่มนั้นเสียก่อนครับ Google Search สามารถบอกผู้ใช้ได้เพียงใส่ชื่อหนังสือหลังคำว่า books about ชื่อหนังสือ เช่น books about Harry Potter
อ้างอิง http://www.kapook.com/google/search/

ใบงานที่ ๗ การใส่คุณลักษณะพิเศษในบล็อก

วันอาทิตย ที่ 10 ธันวาคม 2552
1.การใส่ปฏิทิน มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
เปิด google พิมพ์คำว่า code ปฏิทิน กด enter เปิดเวปที่เกี่ยวข้อง เพื่อ copy code เมื่อทำการ copy เสร็จแล้วให้เปิดบล็อกของตนเอง แล้วเข้าไปที่รูปแบบ จากนั้นคลิ๊ก ในส่วนองค์ประกอบของหน้า เพิ่ม Gadget จากนั้น คลิ๊กในส่วนของ html /จาวาสคริป นำโค๊ดที่ได้วางไว้ในส่วนของเนื้อหา แล้วกด บันทึก (save) เพื่อยืนยัน
2.การใส่นาฬิกา มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
เปิด google พิมพ์คำว่า code นาฬิกา กด enter เปิดเวปที่เกี่ยวข้อง เพื่อ copy code เมื่อทำการ copy เสร็จแล้วให้เปิดบล็อกของตนเอง แล้วเข้าไปที่รูปแบบ จากนั้นคลิ๊ก ในส่วนองค์ประกอบของหน้า เพิ่ม Gadget จากนั้น คลิ๊กในส่วนของ html /จาวาสคริป นำโค๊ดที่ได้วางไว้ในส่วนของเนื้อหา แล้วกด บันทึก (save) เพื่อยืนยัน
3.การทำสไลด์ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
ให้เข้าไปใน www.slide.com จากนั้น ทำการสมัครสมาชิกให้เรียบร้อย
จากนั้น เข้าสู่ระบบ โดยการใส่ username และ password ที่ได้สมัครไปข้างต้น หลังจากเข้าสู่ระบบเรียบร้อยให้ คลิ๊กตรง สร้างการแสดงภาพสไลด์ จากนั้นไปที browse เพื่อเพิ่มรูปภาพที่ต้องการ เมื่อทำการ upload รูปเสร็จ ก็ไปในส่วน ดัดแปลงแบบของคุณ ทำการเลือกรูปแบบ หลากหลาย ขนาด เอ๊ฟเฟกต่างๆ ตามใจชอบ เมื่อเลือกได้ตามที่ต้องการ ให้บันทึก เพื่อรับรหัส code จากนั้น copy code ที่ได้ไปวางไว้ในส่วนของบทความใหม่ หรือใน Gadget ก็ได้. เสร็จแล้ว คลิ๊ก บันทึก เพื่อยืนยัน
4. การปรับแต่งสีใน blog มีขั้นตอนดังนี้
เปิด blog ของตัวเอง เข้าไปในส่วนของ รูปแบบ จากนั้น คลิ๊ก แบบอักษรและสี สามารถเลือกปรับแต่งสี ในส่วนต่างๆของหน้า blog เมื่อเลือกเสร็จให้คลิ๊ก บันทึกการเปลี่ยนแปลง
เพื่อยืนยัน
5. การใส่เพลง มีขั้นตอนดังนี้
ให้เข้าไปใน http://happyvampires.gmember.com/home.php?1402
จากนั้น คลิ๊กเลือกเพลงที่ต้องการ copy embed เพื่อนำ code ที่ได้ไปวางไว้ในบล็อกตัวเอง โดยอาจจะวางในส่วนของบทความใหม่ ก้อได้